İzol Aşireti ve Tarihi 1.


 

Tarihi Kürt Türkmen Kardeşlik günü:
 

Altta yazdığım yazı 2014 de, İŞİD karşısında Kürt ve Türkmen dayanışması içindi. Ancak 2017 de Kerkükte yaşananlara bakınca kürtlerin kardeşlik hukukunu çiğnediklerini ve bin yıllık Türkmen yurdu Kerkük kentindeki Türkmen değerlerine saldırmaları bu hukuku çiğnediklerini gösterir.

Türkler bu coğrafyanın en büyük ve en güçlü asli unsuru olup bunu göz ardı edenler bundan zararlı çıkarlar... 
Kendilerini kürt siyasi harekertinin temsilcisi görenler 2010 dan sonra yaptıkları hatalarla kürt halkına büyük zarar verdiler.
Aynı zihniyet şimdi daha ileri gidip Türkmenlere zarar verici davranış sergilemeye devam ederlerse bin yıllık kardeşliği bozarlar. Nisan 2017 Metin Oktay.Tarihi Kürt Türkmen Kardeşlik günü: Bir İzol  mensubu olarak Araştırmam sürecinde İzol Harzem ilişkisi konusundaki iddiamı pekiştirecek  yeni kanıtlar buldum...


En önemlisi Biz Kürt ve Türkmenler Alparslanın 1071 Malazgirt savaşından önce Türkistan İle Fars topraklarında bir araya gelmiş, iç içe geçmiş, yer yer akraba olmuş,  yer yer farklılıklarımızı sürdüren kardeş topluluklarız.

Tarihin çoğu döneminde Abbasiler,İhdişler,Tolunoğulları, Selçuklular, Eyyübiler, Harzemşahlar, Sultan Baybars ve sonrası Memluklular ve Osmanlılar döneminde biz Kürt ve Türkmenler omuz omuza;  

Ekmeğimizi (NAN ve Tuzumuzu 
suyumuzu  paylaşmış beraber yaşamış Akraba olmuş toplumlarız.
Özellikle Abbasiler döneminde Türkistan İran Irak Suriye Mısır Topraklarına kadar beraber omuz omuza; Haçlılara, Bizanslılara ve son 1259 Filistinde Ayn Calut savaşında  zamanın durdurulamaz denilen vahşi Moğol Tatar istilacılarını durdurup yenip tarih sahnesinden silmişiz...

Anatolya (Diyarı Rum) dan önce Irakta Suriye Mısır da kısaca Bölgede çoğu zaman egemen olmuşuzdur. Ancak bir arada olmadığımız dönemlerde bu egemenliği kaybedip katliam ve sürgünlere maruz kalmışız...

 

Bu gün gene Arap baharı ve Demokrasi adı altında Küresel Emperyal güçlerin oyunuyla, bölgede Yönetimden memnun olmayan kışkırtılıp silahlandırılan yerel halktan çok, Dışarıda eğitilip bölgeye getirilmiş, sözde müslüman ve Cihatçı! gerçekte İslamı karalayan "islamı terör dini " gibi gösteren vahşi terör uygulamalarıyla İslamı karalayan, vahşi barbar  ruh hastası Arap ve diğer topluluklardan teröristler, Bölgeye getirilip bölgede savunmasız halklara vahşice saldırarak, katlederek tecavüz ve terör yaratıp insanlığı hayret içinde bırakan kanını donduran vahşet sergilemmektedirler.


Tarih gene gösterdiki; Tüm Türkmen ve Kürtler omuz omuza direnmek mücadele etmek zorundalar.
"Türkmen ve Kürtler" Bizans oyunuyla sahnelenen bu vahşet karşısında  ancak omuz omuza beraber direnebilirler."
 (Tarihte bunun çok örneği var Bizansa karşı Selçuklu ordusunda, Eyyubi ordusunda Kürtler ve Türkmenler hep omuz omuzaydılar."

Bu gün de ,Tüm Türkmen ve Kürtler omuz omuza direnmek mücadele etmek zorundalar...
Öz Türk kardeşlerim de bu tarihi günde Türkmen ve Kürtleri ayırd etmeden bu beraberliği desteklemelidirler.

Ekim 2014.

Metin Oktay  

İzol Aşireti ve Tarihi:1

Öncelikle Altını çizerek başlıyayım!

İzollular  Celaleddin Harzemşah'ın  ordusunun asli parçasıdır.  Ana yurtları Harzemşahlar imparatorluğu Sınırlarında idi, yani İran'ın Kuzey doğusundaki  Türkistan ile Horasan arasında.

 1220Tarihinde Dünyanın en vahşi milleti Olan  Moğol& Tatar istilası ve talanı başlayınca İzollular Muhammed & Celaleddin Harzemşah komutasında 1-2 yıl mücadele edip savaştılar.

Harzemşahlar, O günkü İslam devletleri olan; Abbasi Halifeliği, Rum Selçukluları (Anadolu ) ve Eyyübi olarak bilinen Suriye'lilerden ittifak için yardım istediler. Ne yazık ki beklenen düzeyde yardım gelmedi. Bunun üzerine Sultan Celaleddin Harzemşah Tebriz den Anadolu ya yani eski adıyla Diyar ı Rum’a girdi.

Celaleddin Harzemşah1225- 1227 Yıllarında Tebriz'den Harput' a kadar olan bölgeyi  fethetti. 

İzollularÖnce Erzen-i Rum (Erzurum), Cebel-i Çur, Çewlik (Bingöl), Kızıl Kilise (Nazmiye) Dersim yakınlarındaki  Bağin kalesi  civarına yerleşmişlerdi.

"İzolluların Anadoludaki ilk yerleşiminin "(1) yazılı belgesi 1232 lerde Anadolu Rum Hükümdarı Allaeddin Keykubat'ın da mührünün olduğu Şeceredir. Harzemlilerin Lideri! Ölünce,  Rum Hükümdarı Allaeddin Keykubat, Bağin kalesine gelerek civarındaki Harzem aşiretlerinden Moğollara karşı Tampon bölge oluşturmuştur. Bu konudaki belgeyi yayınlayan Yazılı kaynaklar dan biri (Bakınız Doğu illeri ve Varto Tarihi 5,baskı sayfa 104   M.Şerif Fırat) dir.

Bu döneme tarihi olarak bakarsak, OrtaAsya da ve Anadolu da islam Birliği mücadelesi veren Sultan Celaleddin Harzemşah (Celüliddin Harzemşah) bu mücadeleyi ihanetler yüzünden,kaybetmiştir. Başta Kardeşi Gıyaseddin 'inin ihaneti ve diğer ihanetler yüzünden kaybetmiştir(!)...

1230 Yassıçimen Yenilgisinden sonra, Bir süre Azerbaycan sonra, Silvan ( Meyafarkin),Sonra  Silvan’dan Dersim - Cebel-i Çur ( Çewlik), Bingöl bölgesine Geçip, Toparlanmaya çalışan Sultan’ın burada bir Kürt tarafından öldürüldüğü rivayet edilmektedir. "Bu rivayet doğru değildir. Bu cinayet, rivayet olarak da olsa Kürtlere atılmış bir iftiradır."

Dersim - Cebel-i Çur( Çewlik ) Bingöl bölgesinde Sultan Celaleddin Harzemşah Öldürüldükten sonra Başsız Kalan Harzemliler, o dönem bölgedeki değişik devletlere Katıldılar.

Bu kapsamda (İzol Aşireti de başlangıçta Anadolu Rum Selçuklularına katıldı. İzol aşireti O zaman Bağin ( Dedebağ) bölgesine 12 aşiret ile birlikte Moğollara karşı Tampon bölge oluşturulmak amacıyla yerleştirildiler.  Şecere buna da kaynaklık etmektedir.

1237 de Rum sultanı Alaaddin Keykubat, Oğlu tarafından zehirlenince, Harzemlilerin başında  Harzemşah Beylerinden Kayırhan bulunmakta idi.  Ancak O dönemin Selçuklu siyasetçileri Kayırhan'ı istemediler. Çünkü Kayırhan Rum Selçukluların yeni hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev'in Cülüs Törenine gidip; Biat etmemişti. Bu nedenle Kayırhan, Yeni Rum sultanı yardımcısı tarafından Sivas' a götürülüp hapsedildi.

Kayır Han 'ın zindanda işkence ile ölümü üzerine İzol aşireti ve diğer bazı Harzemli aşiretler Selçuklu Hükümdarlığından ayrılıp, Daha güneye Urfa, Harran, Rakka bölgesine yerleştiler.  "Düzeltme Yerleştiler kelime olarak yanlış "göç ettiler" daha doğru ifadedir Ayrıca Bu noktadan sonraki İzol  tarihi de çok çok iyi biliyorum ama Tarihçiler ve Akademisyenler zahmet edip araştırsınlar kadar hazır bilgi tembelleştirir. "

İzollular da Kürtlerle kız alıp vererek Akraba olup dilleri ve bazı yerlerde de mezheplerini benimseyip karışmaya başladılar. Bu kaynaşma İzolluların Kürtleşmesinin yada Kürt sanılmasının  başlangıcıdır. Fakat Asıl Kürtleşme sonradan olmuştur(3)  Bu tarihten sonraki kısımların ayrıntılar daha sonra yayına alınacaktır.
Parantez içindeki rakam numaraları açıklamaları ve kaynakları ayrı bir Sayfada yayınlanacaktır......

İzollular'ın Selahaddin Eyyubi'den sonra Haçlılara geçen Kudüs'ü  Yeniden Fethedip İslam’ın eline geçmesine büyük katkıları olmuştur.!!! Bu yüzden İzolluların mezhebinin Suniliği tartışılmazdır. Ancak Günümüzde İzollular farklı yerlerde farklı mezheplere bağlanmışlardır.

Ancak bazı izollular sonradan bulundukları bölgeye göre değişmişlerdir. Çoğunluğu Hanefi , Şafi dir.  Ancak Dersim-Mazgirt Bölgesindeki İzol ( Hizol ) aşireti bölgede hem İsim değişimine hem de Mezhep değişimine uğramıştır. Bunu da tarihi kaynaklarda görebiliyoruz. Ancak Bazı İzollular ise çok daha ağır tahribata uğradıkları için hem isim hem de mezhep değişimine uğramıştır. Erzincan Sivas Bölgesine göç eden Koçgiri aşiretinin de izollu olduğu yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. "Not: Dürüst olmakta yarar var Koçgiri  aşireti konusunda henüz yeterince emin değilim, Ancak biraz çalıştıktan sonra bu aşiret hakkında da altını çizerek konuşabilirim... "

Bütün İzol, Hizol, Koçgiri, Kırğan, Tırkan, Karakeçili aşiretleri birdir Aynı davanın kardeşidir. Suriye'den Ş.Urfa, Siverek, Malatya, Bingöl,  Erzurum'a hatta Erzurum'dan Sivas'a kadar olan yerlere yerleşmişlerdir.Bir arkadaşımızın yazım hatamızı hatırlatmasıyla  Adıyaman da da çok cidi miktarda İzol aşireti mevcuttur. İzollular’ın Bazılar yeni bölgeler de yeni isimlerle anılırken Fırat Havzasındakiler En eski isimlerini izol ismini muhafaza edebilmiştir.


İzollular'ın Bilinen merkezi Siverek Karacadağ ve Malatya olarak bilinir Merkezden ayrılan izollular değişik nedenlerle buralardan ayrılmışlardır. Bütün İzollular Birdir Hepsi Celaleddin Harzemşahın Askerleridir. Yani İzollular Osmanlı öncesi eski Türk Öncü birlikleridir. Ne kadar Türk yada Kürtleşmiş Türk mü olduklarına gelince Bunun yorumunu yapmak benim için zor. Ama Kökenleri Kürt değil.  

Ayrıca İzollular Siwedi beyleri bünyesinde (Bknz Evliya Çelebinin Seyahat Namesi )Pazuki Kürt aşiretlerine karşı savaştıkları ve Gene İzolluların 4. Murat'ın Revan seferine İzollular, Tırkan’lılar  Siwedi Beylerinin askerleri olarak seferlere katılmışlardır ve Doğu Revan Erivan ve Bağdat ve seferlerinde büyük yararlılık göstermiştir. Bu durumda İzolluların Türklüğü hakkındaki söylencelerin Pekiştiğini görmek ve düşünmek gerek.

Ancak günümüz koşularında İzolluların Çoğunluğunun Konuştuğu Kürtçe ve Zazaca dilerine  bakınca neden ve nasıl Kürtleştiğini zamanla birileri tarihe not düşer.  Bazı büyüklerin söylediğine göre Bu son yüz yılda olmuştur tabi doğrusu nedir Allah bilir. 

.... Devamı.... Hazırlanmaktadır dönem dönem ilave edilecek tir. Ayrıca bilgi amacıyla Sorulan Sorular cevaplandırılacaktır. Sorularınız ve Önerileriniz için  izollular@yahoo.com.tr    adresine yazabilirsiniz.

"Yanlış bilgi yazmak göndermek tarihe ve insanlığa ihanettir. "Ahlaksızlıktır."
 

Sayfadaki içerikleri değiştirmeden, bu blog adresini canlı Link vererek yayınlayabilirsiniz. Lütfen içeriği çarpıtmayın yada sadece izollular için kullanmayın.Çalışmamın esasını teşkil eden kaynaklar sadece izol değil. Özellikle Kökenlerinde Kürtlük Olmayan, Türklük işaretleri taşıyan Aşiretlerdir. Bunlardan Bazıları İzol, Bucak, Karahan, Tırkan, Karakeçili Badılı (Beydili)  Karaveliyan Çarekan ( Çarıklılar ))ve ayrıca Bölgede kürtlerin bile Kürt kabul edemedikleri Şegan, Şeyhan ve Fettah lıları da kapsayacaktır. 

Kitab Erzurum'dan Çewlig (Bingöl)'e Sürek, Kırejdağ, Ruha (Şanlıurfa)'dan Hatay'a, Oradan Suriye;  Haleb den Şam'a Hatta....  Mekke'ye kadar. bölgenin tarihi ile ilgilidir.

Bu gün Türklerşen Kürtlerden Çok, Geçmişte Kürtleşmiş, Araplaşmış Türk Aşiretler var. Bu çalışma Onları  da kapsayacaktır.

Not1: Benim de Kürt Kabul Ettiğim Aşiretler yok değil. Pek çok Kürt aşiret var. Bunların Türklüğünü söylemek Tarihi çarpıtmak olur, Buda İnsanlığa tarihine aykırı olduğu kadar Kürtlere de Türklerede Saygısızlıktır.

Not2: İzol aşiretinin lideri Bozan Bey 'dir.  Bozanların ataları yüzyıllarca önce Beylik yapmıştır. (Osmanlıdan önce ) İzolluların tarihsel lideri Bozan Bey'lere Ağa sıfatı yakıştırması yanlıştır. Bozan Bey ayrı bir zattır.

Ağa sıfatı Eski Türklerde askeri teşkilatlarda kullanılırken  Daha sonra Osmanlı döneminde değiştirilmiş küçük çaplı bir yada bir kaç köyün yöneticisi anlamına dönüşmüştür.
İzollular bir kaç köyden oluşan bir aşiret değildir, Liderleri de Toprak ağası değildir.  Yani ağa tanımı ne geçmişiyle nede bu günkü anlamıyla Bozan bey adına uygun değildir.

Bu konuyu dışardan biri olarak Bozanlıların torunlarına da hatırlatma gereği duyuyorum. !Çünkü bazıları Bozan Beyi, Ağa olarak da telaffuz etmektedir bu yanlıştır. Bozan Beyin Torunları Osmanlı döneminde Ağalık statüsünde bulundular.

Bozan Ağa, Bozan Bey'in torunlarındandır. Yani iki farklı dönemde yaşamış Şahsiyettirler. Bozan Bey 13.YY yaşamış, Bozan Ağa ise 20.YY da yaşamıştır.
Bozanların tarihsel atalarının adı BOZAN BEY'dir.  Daha özel ayrıntıları sonra yayınlanacaktır. 
"
 Bu konunun diğer ayrıntıları yayınlanacaktır İzolluların araştırıcısı bendelerinin Bozan beylerle herhangi bir akrabalığı yoktur, ancak atalarımın Bozan Beylerle hukuku vardır. Bu nedenle kendimde konuşma hakkı buluyorum." Bozan Beylere Atalarımın Vefa borcu hissiyatı dışında bir akrabalığım yoktur. Bu nedenle bu bloğda Bozan beylere ayrıca yer vermede sakınca görmüyorum. 

Ek: Yazımın dayanağı olan Kaynaklarımın bir kısmının Resmi.
 Bilgisayar başında oturarak yazmaktan bahsetmiş seviyesiz biri. Araştırmam da kullandığım Kitaplığımdan bir Kaç resim.

İzol Aşirei yada İzollular ile Harzemşahlar arasında benden önce bağanı kuranlar.

1)  Prof Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

2)  Yusuf HALACOĞU (Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı) Yusuf hoca Harzemlilerden çok İzolluları Avşarlarla ilişkilendirmiştir.
Sayın Yusuf  Halacoğlu hocaya hatırlatayım.  "Avşarlar da Harzemlidir." 

3) Hıdır ÖZTÜRK (İzolluların da bulunduğu Yukarı Fırat Havzasından 1917 Doğumlu Eski Mazgirt Belediye başkanı). 

 

Ek nnot
4) Bilal Aksoy İsimli Felsefe Öğretmeni, Hıdır Öztürk gibi gene Yıkarı Fırat Mazgirt  bölgesindendir. Kendisi Bölge İzollularının Harzemliyiz demesini  yazmış ancak sulandırmak içineğitimli bir kişiye yakışmayan düşünce sergileiştir.


5) Ek2017 Mazgirt İzollularının Mezhebi Sunni İslam olup 17.YY da Bölgede yaşanan büyük sosyal hareket sonucu Sunni Türkmen olan izollular lagvedilmiş geride kalanlar ise Babamansur adlı alevi ocağı olarak bilinen bu ocağın baskı ve cinayetleri karşısında Sunni inançlarını terketmek zorunda kalmışlar.

Bölge izollularının zayıf olan bir kısmı  Sadece akrabalık bağı kurarak bu alevi ocağıyla yakın temasa girmişlerdir. Diğer izollular Alevi geleneklerini alevi ritüel ve geleneklerini hiç bir zaman benimsememişlerdir. Baba mansur yada diğer Alevi ocak temsilcilerini evlerine kabul etmediler!!!. Özellikle Mazgirt izolluları 1950 den sonra Demokrat tavırlar sergileyerek Mezhepsel bağımsızlığı  terci etmişlerdir. Ancak bunlarda sunniliği terk ettikleriden alevi sanılarak Alevi kabul edilmiştir.
Bazı izollular ise bölgedeki Babamansur Alevi ocağı mensuplarına direnmiş çatışmış ve cinayetlerre rağmen babamansur aleviliğini kabul etmeyip bağımsız karekterlerini korumuşlardır. 

Mazgirt İzolluların mezhebi durumuyla ilgili diğer bağımsız kaynak ise
Mazgirt Kızılkale Dırban Tarihi sayfaları da yazmaktadır.
Bu sitede  İzolluların mazgirte geldiklrinde Sunni olduklarını ancak  sonradan Alevileştiğini yazmıştır.


Diğer Yazılı Kaynaklarımdan bir kısmının resmi;
(Ben çalışmamı Bilgisayarla Copy Paste yöntemiyle yapmıyorm. Aşşağıdaki resimler Kitaplığımdaki Konu ve Bölge tarihi ile ilgili bazı Kitaplar.)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !