İzol Aşireti ve Tarihi 1.


Not1  www.izollu.com. sitesi yayıından kaldırılmış siteyi kuran arkadaşlar sitenin içeriğindeki bilgileriyle bereber bana gönderirlerse siteyi orjinal içeriğiyle yeniden yayında kalmasını sağlarım. Site yeniden yayınlanırsa buda İzollulara olan saygının büyüyerek devamını sağlar. .                                                                                                                                                                              mail adresim oktay1350@hotmail.com metin oktay

Not2: Buraya Yazdıklarım   İzolluların  tarihinin sadece bir bölümüdür.  Asıl ana kısım daha sonra yazılacaktır. Ana kısım dediğimde izolluların Harzemlilerle bağlantılarının bu güne kadar yazılmamış boyutu. Mazgirt izollularının neden ve hangi zamandan sonra alevilerle yakınlaştığı. Ancak En önemlisi Sultan Celilüddin Mengüberdi (Celaleddin Harzemşahın )Nerede ve Neden öldürüldüğü konusunda olacaktır. Çünkü bendeki bilgilerin ana konusu budur... İzollular konusu bu araştırma esnasında uylaştığım bir yan bilgidir... 
  

İzol Aşireti ve Tarihi:

 

İzol Aşireti ve Tarihi:

Öncelikle Altını çizerek başlıyayım!

İzollular  Celaleddin Harzemşah'ın  ordusunun asli parçasıdır.  Ana yurtları Harzemşahlar imparatorluğu Sınırlarında idi, yani İran'ın Kuzey doğusundaki  Türkistan ile Horasan arasında.

 1220Tarihinde Dünyanın en vahşi milleti Olan  Moğol& Tatar istilası ve talanı başlayınca İzollular Muhammed & Celaleddin Harzemşah komutasında 1-2 yıl mücadele edip savaştılar.

Harzemşahlar, O günkü İslam devletleri olan; Abbasi Halifeliği, Rum Selçukluları (Anadolu ) ve Eyyübi olarak bilinen Suriye'lilerden ittifak için yardım istediler. Ne yazık ki beklenen düzeyde yardım gelmedi. Bunun üzerine Sultan Celaleddin Harzemşah Tebriz den Anadolu ya yani eski adıyla Diyar ı Rum’a girdi.

Celaleddin Harzemşah1225- 1227 Yıllarında Tebriz'den Harput' a kadar olan bölgeyi  fethetti. 

İzollularÖnce Erzen-i Rum (Erzurum), Cebel-i Çur, Çewlik (Bingöl), Kızıl Kilise (Nazmiye) Dersim yakınlarındaki  Bağin kalesi  civarına yerleşmişlerdi.

"İzolluların Anadoludaki ilk yerleşiminin "(1) yazılı belgesi 1232 lerde Anadolu Rum Hükümdarı Allaeddin Keykubat'ın da mührünün olduğu Şeceredir. Harzemlilerin Lideri! Ölünce,  Rum Hükümdarı Allaeddin Keykubat, Bağin kalesine gelerek civarındaki Harzem aşiretlerinden Moğollara karşı Tampon bölge oluşturmuştur. Bu konudaki belgeyi yayınlayan Yazılı kaynaklar dan biri (Bakınız Doğu illeri ve Varto Tarihi 5,baskı sayfa 104   M.Şerif Fırat) dir.

Bu döneme tarihi olarak bakarsak, OrtaAsya da ve Anadolu da islam Birliği mücadelesi veren Sultan Celaleddin Harzemşah (Celüliddin Harzemşah) bu mücadeleyi ihanetler yüzünden,kaybetmiştir. Başta Kardeşi Gıyaseddin 'inin ihaneti ve diğer ihanetler yüzünden kaybetmiştir(!)...

1230 Yassıçimen Yenilgisinden sonra, Bir süre Azerbaycan sonra, Silvan ( Meyafarkin),Sonra  Silvan’dan Dersim - Cebel-i Çur ( Çewlik), Bingöl bölgesine Geçip, Toparlanmaya çalışan Sultan’ın burada bir Kürt tarafından öldürüldüğü rivayet edilmektedir. "Bu rivayet doğru değildir. Bu cinayet, rivayet olarak da olsa Kürtlere atılmış bir iftiradır."

Dersim - Cebel-i Çur( Çewlik ) Bingöl bölgesinde Sultan Celaleddin Harzemşah Öldürüldükten sonra Başsız Kalan Harzemliler, o dönem bölgedeki değişik devletlere Katıldılar.

Bu kapsamda (İzol Aşireti de başlangıçta Anadolu Rum Selçuklularına katıldı. İzol aşireti O zaman Bağin ( Dedebağ) bölgesine 12 aşiret ile birlikte Moğollara karşı Tampon bölge oluşturulmak amacıyla yerleştirildiler.  Şecere buna da kaynaklık etmektedir.

1237 de Rum sultanı Alaaddin Keykubat, Oğlu tarafından zehirlenince, Harzemlilerin başında  Harzemşah Beylerinden Kayırhan bulunmakta idi.  Ancak O dönemin Selçuklu siyasetçileri Kayırhan'ı istemediler. Çünkü Kayırhan Rum Selçukluların yeni hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev'in Cülüs Törenine gidip; Biat etmemişti. Bu nedenle Kayırhan, Yeni Rum sultanı yardımcısı tarafından Sivas' a götürülüp hapsedildi.

Kayır Han 'ın zindanda işkence ile ölümü üzerine İzol aşireti ve diğer bazı Harzemli aşiretler Selçuklu Hükümdarlığından ayrılıp, Daha güneye Urfa, Harran, Rakka bölgesine yerleştiler.  "
İbn Bîbî, El Evamirül Alaiye Fil Umuril-Alaiye(Selçukname I-II) trc. Mürsel Öztürk, Ankara 1996,. II, s.23,39,40,55;

("Bu Kaynağın  55. sayfasında   Selçukludan ayrılan Harzemliler  Abbasi halifesi El Mustansır   himayesindeki harzemlilerle birleşerek  Celaleddin Haezemşah  ın Kızkardeşinin Oğlu Yağan  Tayşin  ile çoğaldıklarından bahseder." Bu kaynak ve diğer kaynaklara bakınca Harzemlilerin Harzemşahlar imparatorluğundan sonra da faaliyetlerinin devam ettiğini ve Rakka ve Suriye Mısır coğrafyasına daögalarını vurduklarını görebiliriz. Ayn Calut Savaşında Moğolları durduranlar ağırlıklı Türkmen Harzemlilerdir.)

Ayrıca Bu noktadan sonraki İzol  tarihi de çok çok iyi biliyorum ama Tarihçiler ve Akademisyenler zahmet edip araştırsınlar kadar hazır bilgi tembelleştirir. "
Neden tarihçiler ve akedemisyenler dediğimi biri arkadaş özelde sormuş. Çünkü bu nokta karanlıkta kalısra Türk tarihinin 13-15 yüzyıl yılı karanlıkta kalmaya devam eder. Tabi Kürt tarihide buna paralel karanlıkta kalmaya devam eder..

İzollular da Kürtlerle kız alıp vererek Akraba olup dilleri ve bazı yerlerde de mezheplerini benimseyip karışmaya başladılar. Bu kaynaşma İzolluların Kürtleşmesinin yada Kürt sanılmasının  başlangıcıdır. Fakat Asıl Kürtleşme sonradan olmuştur(3)  Bu tarihten sonraki kısımların ayrıntılar daha sonra yayına alınacaktır.
Parantez içindeki rakam numaraları açıklamaları ve kaynakları ayrı bir Sayfada yayınlanacaktır......

İzollular'ın Selahaddin Eyyubi'den sonra Haçlılara geçen Kudüs'ü  Yeniden Fethedip İslam’ın eline geçmesine büyük katkıları olmuştur.!!! Bu yüzden İzolluların mezhebinin Suniliği tartışılmazdır. Ancak Günümüzde İzollular farklı yerlerde farklı mezheplere bağlanmışlardır.

Ancak bazı izollular sonradan bulundukları bölgeye göre değişmişlerdir. Çoğunluğu Hanefi , Şafi dir.  Ancak Dersim-Mazgirt Bölgesindeki İzol ( Hizol ) aşireti bölgede hem İsim değişimine hem de Mezhep değişimine uğramıştır. Bunu da tarihi kaynaklarda görebiliyoruz. Erzincan Sivas Bölgesine göç eden Koçgiri aşiretinin de izollu olduğu yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. "Not: Dürüst olmakta yarar var Koçgiri  aşireti konusunda henüz yeterince emin değilim, Ancak biraz çalıştıktan sonra bu aşiret hakkında da altını çizerek konuşabilirim... "

Bütün İzol, Hizol, Koçgiri, Kırğan, Tırkan, Karakeçili aşiretleri birdir . Suriye'den Ş.Urfa, Siverek, Malatya, Bingöl,  Erzurum'a hatta Erzurum'dan Sivas'a kadar olan yerlere yerleşmişlerdir.Bir arkadaşımızın yazım hatamızı hatırlatmasıyla  Adıyaman da da çok cidi miktarda İzol aşireti mevcuttur. İzollular’ın Bazılar yeni bölgeler de yeni isimlerle anılırken Fırat Havzasındakiler En eski isimlerini izol ismini muhafaza edebilmiştir.


İzollular'ın Bilinen merkezi Siverek Karacadağ ve Malatya olarak bilinir Merkezden ayrılan izollular değişik nedenlerle buralardan ayrılmışlardır. Bütün İzollular Birdir Hepsi Celaleddin Harzemşahın Askerleridir. Yani İzollular Osmanlı öncesi eski Türk Öncü birlikleridir. Ne kadar Türk yada Kürtleşmiş Türk mü olduklarına gelince Bunun yorumunu yapmak benim için zor. Ama Kökenleri Kürt değil.  

Ayrıca İzollular Siwedi beyleri bünyesinde (Bknz Evliya Çelebinin Seyahat Namesi )Pazuki Kürt aşiretlerine karşı savaştıkları ve Gene İzolluların 4. Murat'ın Revan seferine İzollular, Tırkan’lılar  Siwedi Beylerinin askerleri olarak seferlere katılmışlardır ve Doğu Revan Erivan ve Bağdat ve seferlerinde büyük yararlılık göstermiştir. Bu durumda İzolluların Türklüğü hakkındaki söylencelerin Pekiştiğini görmek ve düşünmek gerek.

Ancak günümüz koşularında İzolluların Çoğunluğunun Konuştuğu Kürtçe ve Zazaca dilerine  bakınca neden ve nasıl Kürtleştiğini zamanla birileri tarihe not düşer.  Bazı büyüklerin söylediğine göre Bu son yüz yılda olmuştur tabi doğrusu nedir Allah bilir.


"Not: İzolluların tüm tarihleri bu kadar değil, buraya sacede bir bölümünü aktardım..... Devamı.... Hazırlanmaktadır dönem dönem ilave edilecek tir. Ayrıca bilgi amacıyla Sorulan Sorular cevaplandırılacaktır. Sorularınız ve Önerileriniz için  izollular@yahoo.com.tr    adresine yazabilirsiniz.

"Yanlış bilgi yazmak göndermek tarihe ve insanlığa ihanettir. Ahlaksızlıktır. Hepimizin vicdani sorumluluğu vardır. Diğer Aşiretlerden konuyla ilgili ayrıntılı bilgi bekliyorum gönderiler kaynaklara dayalı olmalıdır."

Sayfadaki içerikleri değiştirmeden, bu blog adresini canlı Link vererek yayınlayabilirsiniz. Lütfen içeriği çarpıtmayın yada sadece izollular için kullanmayın.Çalışmamın esasını teşkil eden kaynaklar sadece izol değil. Özellikle Kökenlerinde Kürtlük Olmayan, Türklükk işaretleri taşıyan Aşiretlerdir. Bunlardan Bazıları İzol, Bucak, Karahan, Tırkan, Karakeçili Badılı (Beydili)  Karaveliyan ve ayrıca Bölgede kürtlerin bile Kürt kabul edemedikleri Şegan, Şeyhan ve Fettah lıları da kapsayacaktır. Bu çalışma yakında yayına girecek bir Kitabın ön hazırlığıdır.
Kitab Erzurum'dan Çewlig (Bingöl)'e Sürek, Kırejdağ, Ruha (Şanlıurfa)'dan Hatay'a, Oradan Suriye;  Haleb den Şam'a Hatta....  Mekke'ye kadar. bölgenin tarihi ile ilgilidir.

Bu gün Türklerşen Kürtlerden Çok, Geçmişte Kürtleşmiş, Araplaşmış Türk Aşiretler var. Bu çalışma Onları kapsayacaktır.

Not1: Benim de Kürt Kabul Ettiğim Aşiretler yok değil. Pek çok Kürt aşiret var. Bunların Türklüğünü söylemek Tarihi çarpıtmak olur, Buda İnsanlığa tarihine aykırı olduğu kadar Kürtlere de Türklerede Saygısızlıktır.

Not2: İzol aşiretinin lideri Bozan Bey 'dir.  Bozanların ataları yüzyıllarca önce Beylik yapmıştır. (Osmanlıdan önce ) İzolluların tarihsel lideri Bozan Bey'lere Ağa sıfatı yakıştırması yanlıştır.

Ağa sıfatı Eski Türklerde askeri teşkilatlarda kullanılırken  Daha sonra Osmanlı döneminde değiştirilmiş küçük çaplı bir yada bir kaç köyün yöneticisi anlamına dönüşmüştür.
İzollular bir kaç köyden oluşan bir aşiret değildir, Liderleri de Toprak ağası değildir.  Yani ağa tanımı ne geçmişiyle nede bu günkü anlamıyla Bozan bey adına uygun değildir.

Bu konuyu dışardan biri olarak Bozanlıların torunlarına da hatırlatma gereği duyuyorum. !Çünkü bazıları Bozan Beyi, Ağa olarak da telaffuz etmektedir bu yanlıştır. Bozan Beyin Torunları Osmanlı döneminde Ağalık statüsünde bulundular.

Bozan Ağa, Bozan Bey'in torunlarındandır. Yani iki farklı dönemde yaşamış Şahsiyettirler. Bozan Bey 13.YY yaşamış, Bozan Ağa ise 20.YY da yaşamıştır.
Bozanların tarihsel atalarının adı BOZAN BEY'dir.  Daha özel ayrıntıları sonra yayınlanacaktır. 
"
 Bu konunun diğer ayrıntıları yayınlanacaktır İzolluların araştırıcısı bendelerinin Bozan beylerle herhangi bir akrabalığı yoktur, ancak atalarımın Bozan Beylerle hukuku vardır. Bu nedenle kendimde konuşma hakkı buluyorum." Bozan Beylere Atalarımın Vefa borcu hissiyatı dışında bir akrabalığım yoktur. Bu nedenle bu bloğda Bozan beylere ayrıca yer vermede sakınca görmüyorum. 

Ek: Yazımın dayanağı olan Kaynaklarımın bir kısmının Resmi.
 Bilgisayar başında oturarak yazmaktan bahsetmiş seviyesiz biri. Araştırmam da kullandığım Kitaplığımdan bir Kaç resim.

İzol Aşirei yada İzollular ile Harzemşahlar arasında benden önce bağanı kuranlar.

1)  Prof Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

2) Yusuf HALACOĞU (Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı) Yusuf hoca Harzemlilerden çok İzolluları Avşarlarla ilişkilendirmiştir.
Sayın Yusuf  Halacoğlu hocaya hatırlatayım.  "Avşarlar Harzemlidir." 

3)  Hıdır ÖZTÜRK (İzolluların da bulunduğu Yukarı Fırat Havzasından 1917 Doğumlu Eski Mazgirt Belediye başkanı)  Ayıca Hıdır Öztürk, En önemli bölgede( Mazgirt) olan izolluların dejenere olmamış kesimindeki kyanaklara dayanarak bu yazıyı yazmıştır. Mazgirt bölgesi izolluları Süwedi beyerinin aa kolunun bünyesindedir Ana liderlerindenbünyesinde bulunan izolluları çok iyi tanır.

Bu ismin İzolluları Harzemli diye niteleldirmesi çok önemlidir çünkü

Kürtçü faşist düşünceki kişilere şunu da hatırlatayım Hıdır bey Devlete de muhaliftir.

4) Bilal Aksoy da Hıdır bey ibi süwedi


Diğer Kaynaklarımdan bir kısmının resmi;

İzol Aşireti ve Tarihi:

Öncelikle Altını çizerek başlıyayım!

İzollular  Celaleddin Harzemşah'ın  ordusunun asli parçasıdır.  Ana yurtları Harzemşahlar imparatorluğu Sınırlarında idi, yani İran'ın Kuzey doğusundaki  Türkistan ile Horasan arasında.

 1220Tarihinde Dünyanın en vahşi milleti Olan  Moğol& Tatar istilası ve talanı başlayınca İzollular Muhammed & Celaleddin Harzemşah komutasında 1-2 yıl mücadele edip savaştılar.

Harzemşahlar, O günkü İslam devletleri olan; Abbasi Halifeliği, Rum Selçukluları (Anadolu ) ve Eyyübi olarak bilinen Suriye'lilerden ittifak için yardım istediler. Ne yazık ki beklenen düzeyde yardım gelmedi. Bunun üzerine Sultan Celaleddin Harzemşah Tebriz den Anadolu ya yani eski adıyla Diyar ı Rum’a girdi.

Celaleddin Harzemşah1225- 1227 Yıllarında Tebriz'den Harput' a kadar olan bölgeyi  fethetti. 

İzollularÖnce Erzen-i Rum (Erzurum), Cebel-i Çur, Çewlik (Bingöl), Kızıl Kilise (Nazmiye) Dersim yakınlarındaki  Bağin kalesi  civarına yerleşmişlerdi.

"İzolluların Anadoludaki ilk yerleşiminin "(1) yazılı belgesi 1232 lerde Anadolu Rum Hükümdarı Allaeddin Keykubat'ın da mührünün olduğu Şeceredir. Harzemlilerin Lideri! Ölünce,  Rum Hükümdarı Allaeddin Keykubat, Bağin kalesine gelerek civarındaki Harzem aşiretlerinden Moğollara karşı Tampon bölge oluşturmuştur. Bu konudaki belgeyi yayınlayan Yazılı kaynaklar dan biri (Bakınız Doğu illeri ve Varto Tarihi 5,baskı sayfa 104   M.Şerif Fırat) dir.

Bu döneme tarihi olarak bakarsak, OrtaAsya da ve Anadolu da islam Birliği mücadelesi veren Sultan Celaleddin Harzemşah (Celüliddin Harzemşah) bu mücadeleyi ihanetler yüzünden,kaybetmiştir. Başta Kardeşi Gıyaseddin 'inin ihaneti ve diğer ihanetler yüzünden kaybetmiştir(!)...

1230 Yassıçimen Yenilgisinden sonra, Bir süre Azerbaycan sonra, Silvan ( Meyafarkin),Sonra  Silvan’dan Dersim - Cebel-i Çur ( Çewlik), Bingöl bölgesine Geçip, Toparlanmaya çalışan Sultan’ın burada bir Kürt tarafından öldürüldüğü rivayet edilmektedir. "Bu rivayet doğru değildir. Bu cinayet, rivayet olarak da olsa Kürtlere atılmış bir iftiradır."

Dersim - Cebel-i Çur( Çewlik ) Bingöl bölgesinde Sultan Celaleddin Harzemşah Öldürüldükten sonra Başsız Kalan Harzemliler, o dönem bölgedeki değişik devletlere Katıldılar.

Bu kapsamda (İzol Aşireti de başlangıçta Anadolu Rum Selçuklularına katıldı. İzol aşireti O zaman Bağin ( Dedebağ) bölgesine 12 aşiret ile birlikte Moğollara karşı Tampon bölge oluşturulmak amacıyla yerleştirildiler.  Şecere buna da kaynaklık etmektedir.

1237 de Rum sultanı Alaaddin Keykubat, Oğlu tarafından zehirlenince, Harzemlilerin başında  Harzemşah Beylerinden Kayırhan bulunmakta idi.  Ancak O dönemin Selçuklu siyasetçileri Kayırhan'ı istemediler. Çünkü Kayırhan Rum Selçukluların yeni hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev'in Cülüs Törenine gidip; Biat etmemişti. Bu nedenle Kayırhan, Yeni Rum sultanı yardımcısı tarafından Sivas' a götürülüp hapsedildi.

Kayır Han 'ın zindanda işkence ile ölümü üzerine İzol aşireti ve diğer bazı Harzemli aşiretler Selçuklu Hükümdarlığından ayrılıp, Daha güneye Urfa, Harran, Rakka bölgesine yerleştiler.  "Düzeltme Yerleştiler kelime olarak yanlış "göç ettiler" daha doğru ifadedir Ayrıca Bu noktadan sonraki İzol  tarihi de çok çok iyi biliyorum ama Tarihçiler ve Akademisyenler zahmet edip araştırsınlar kadar hazır bilgi tembelleştirir. "

İzollular da Kürtlerle kız alıp vererek Akraba olup dilleri ve bazı yerlerde de mezheplerini benimseyip karışmaya başladılar. Bu kaynaşma İzolluların Kürtleşmesinin yada Kürt sanılmasının  başlangıcıdır. Fakat Asıl Kürtleşme sonradan olmuştur(3)  Bu tarihten sonraki kısımların ayrıntılar daha sonra yayına alınacaktır.
Parantez içindeki rakam numaraları açıklamaları ve kaynakları ayrı bir Sayfada yayınlanacaktır......

İzollular'ın Selahaddin Eyyubi'den sonra Haçlılara geçen Kudüs'ü  Yeniden Fethedip İslam’ın eline geçmesine büyük katkıları olmuştur.!!! Bu yüzden İzolluların mezhebinin Suniliği tartışılmazdır. Ancak Günümüzde İzollular farklı yerlerde farklı mezheplere bağlanmışlardır.

Ancak bazı izollular sonradan bulundukları bölgeye göre değişmişlerdir. Çoğunluğu Hanefi , Şafi dir.  Ancak Dersim-Mazgirt Bölgesindeki İzol ( Hizol ) aşireti bölgede hem İsim değişimine hem de Mezhep değişimine uğramıştır. Bunu da tarihi kaynaklarda görebiliyoruz. Ancak Bazı İzollular ise çok daha ağır tahribata uğradıkları için hem isim hem de mezhep değişimine uğramıştır. Erzincan Sivas Bölgesine göç eden Koçgiri aşiretinin de izollu olduğu yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. "Not: Dürüst olmakta yarar var Koçgiri  aşireti konusunda henüz yeterince emin değilim, Ancak biraz çalıştıktan sonra bu aşiret hakkında da altını çizerek konuşabilirim... "

Bütün İzol, Hizol, Koçgiri, Kırğan, Tırkan, Karakeçili aşiretleri birdir Aynı davanın kardeşidir. Suriye'den Ş.Urfa, Siverek, Malatya, Bingöl,  Erzurum'a hatta Erzurum'dan Sivas'a kadar olan yerlere yerleşmişlerdir.Bir arkadaşımızın yazım hatamızı hatırlatmasıyla  Adıyaman da da çok cidi miktarda İzol aşireti mevcuttur. İzollular’ın Bazılar yeni bölgeler de yeni isimlerle anılırken Fırat Havzasındakiler En eski isimlerini izol ismini muhafaza edebilmiştir.


İzollular'ın Bilinen merkezi Siverek Karacadağ ve Malatya olarak bilinir Merkezden ayrılan izollular değişik nedenlerle buralardan ayrılmışlardır. Bütün İzollular Birdir Hepsi Celaleddin Harzemşahın Askerleridir. Yani İzollular Osmanlı öncesi eski Türk Öncü birlikleridir. Ne kadar Türk yada Kürtleşmiş Türk mü olduklarına gelince Bunun yorumunu yapmak benim için zor. Ama Kökenleri Kürt değil.  

Ayrıca İzollular Siwedi beyleri bünyesinde (Bknz Evliya Çelebinin Seyahat Namesi )Pazuki Kürt aşiretlerine karşı savaştıkları ve Gene İzolluların 4. Murat'ın Revan seferine İzollular, Tırkan’lılar  Siwedi Beylerinin askerleri olarak seferlere katılmışlardır ve Doğu Revan Erivan ve Bağdat ve seferlerinde büyük yararlılık göstermiştir. Bu durumda İzolluların Türklüğü hakkındaki söylencelerin Pekiştiğini görmek ve düşünmek gerek.

Ancak günümüz koşularında İzolluların Çoğunluğunun Konuştuğu Kürtçe ve Zazaca dilerine  bakınca neden ve nasıl Kürtleştiğini zamanla birileri tarihe not düşer.  Bazı büyüklerin söylediğine göre Bu son yüz yılda olmuştur tabi doğrusu nedir Allah bilir. 

.... Devamı.... Hazırlanmaktadır dönem dönem ilave edilecek tir. Ayrıca bilgi amacıyla Sorulan Sorular cevaplandırılacaktır. Sorularınız ve Önerileriniz için  izollular@yahoo.com.tr    adresine yazabilirsiniz.

"Yanlış bilgi yazmak göndermek tarihe ve insanlığa ihanettir. Ahlaksızlıktır. Hepimizin vicdani sorumluluğu vardır. Diğer Aşiretlerden konuyla ilgili ayrıntılı bilgi bekliyorum gönderiler kaynaklara dayalı olmalıdır."

Sayfadaki içerikleri değiştirmeden, bu blog adresini canlı Link vererek yayınlayabilirsiniz. Lütfen içeriği çarpıtmayın yada sadece izollular için kullanmayın.Çalışmamın esasını teşkil eden kaynaklar sadece izol değil. Özellikle Kökenlerinde Kürtlük Olmayan, Türklükk işaretleri taşıyan Aşiretlerdir. Bunlardan Bazıları İzol, Bucak, Karahan, Tırkan, Karakeçili Badılı (Beydili)  Karaveliyan ve ayrıca Bölgede kürtlerin bile Kürt kabul edemedikleri Şegan, Şeyhan ve Fettah lıları da kapsayacaktır. Bu çalışma yakında yayına girecek bir Kitabın ön hazırlığıdır.
Kitab Erzurum'dan Çewlig (Bingöl)'e Sürek, Kırejdağ, Ruha (Şanlıurfa)'dan Hatay'a, Oradan Suriye;  Haleb den Şam'a Hatta....  Mekke'ye kadar. bölgenin tarihi ile ilgilidir.

Bu gün Türklerşen Kürtlerden Çok, Geçmişte Kürtleşmiş, Araplaşmış Türk Aşiretler var. Bu çalışma Onları kapsayacaktır.

Not1: Benim de Kürt Kabul Ettiğim Aşiretler yok değil. Pek çok Kürt aşiret var. Bunların Türklüğünü söylemek Tarihi çarpıtmak olur, Buda İnsanlığa tarihine aykırı olduğu kadar Kürtlere de Türklerede Saygısızlıktır.

Not2: İzol aşiretinin lideri Bozan Bey 'dir.  Bozanların ataları yüzyıllarca önce Beylik yapmıştır. (Osmanlıdan önce ) İzolluların tarihsel lideri Bozan Bey'lere Ağa sıfatı yakıştırması yanlıştır.

Ağa sıfatı Eski Türklerde askeri teşkilatlarda kullanılırken  Daha sonra Osmanlı döneminde değiştirilmiş küçük çaplı bir yada bir kaç köyün yöneticisi anlamına dönüşmüştür.
İzollular bir kaç köyden oluşan bir aşiret değildir, Liderleri de Toprak ağası değildir.  Yani ağa tanımı ne geçmişiyle nede bu günkü anlamıyla Bozan bey adına uygun değildir.

Bu konuyu dışardan biri olarak Bozanlıların torunlarına da hatırlatma gereği duyuyorum. !Çünkü bazıları Bozan Beyi, Ağa olarak da telaffuz etmektedir bu yanlıştır. Bozan Beyin Torunları Osmanlı döneminde Ağalık statüsünde bulundular.

Bozan Ağa, Bozan Bey'in torunlarındandır. Yani iki farklı dönemde yaşamış Şahsiyettirler. Bozan Bey 13.YY yaşamış, Bozan Ağa ise 20.YY da yaşamıştır.
Bozanların tarihsel atalarının adı BOZAN BEY'dir.  Daha özel ayrıntıları sonra yayınlanacaktır. 
"
 Bu konunun diğer ayrıntıları yayınlanacaktır İzolluların araştırıcısı bendelerinin Bozan beylerle herhangi bir akrabalığı yoktur, ancak atalarımın Bozan Beylerle hukuku vardır. Bu nedenle kendimde konuşma hakkı buluyorum." Bozan Beylere Atalarımın Vefa borcu hissiyatı dışında bir akrabalığım yoktur. Bu nedenle bu bloğda Bozan beylere ayrıca yer vermede sakınca görmüyorum. 

Ek: Yazımın dayanağı olan Kaynaklarımın bir kısmının Resmi.
 Bilgisayar başında oturarak yazmaktan bahsetmiş seviyesiz biri. Araştırmam da kullandığım Kitaplığımdan bir Kaç resim.

İzol Aşirei yada İzollular ile Harzemşahlar arasında benden önce bağanı kuranlar.

1)  Prof Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

2)  Yusuf HALACOĞU (Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı) Yusuf hoca Harzemlilerden çok İzolluları Avşarlarla ilişkilendirmiştir.
Sayın Yusuf  Halacoğlu hocaya hatırlatayım.  "Avşarlar da Harzemlidir." 

3) Hıdır ÖZTÜRK (İzolluların da bulunduğu Yukarı Fırat Havzasından 1917 Doğumlu Eski Mazgirt Belediye başkanı). 

 

Ek nnot
4) Bilal Aksoy İsimli Felsefe Öğretmeni, Hıdır Öztürk gibi gene Yıkarı Fırat Mazgirt  bölgesindendir. Kendisi Bölge İzollularının Harzemliyiz demesini  yazmış ancak sulandırmak içineğitimli bir kişiye yakışmayan düşünce sergileiştir.


5) Mazgirt İzollularının Mezhebi durumu ile ilgili kaynak ise
Mazgirt Kızılkale Dırban Tarihi   İzolluların mazgirte geldiklrinde Sunni olduklarını sonradan Alevileştiğini yazmıştır.

Bezer şekilde gene İzol Aşiretinin en önemli liderlerinden  Elazığ Karakoçan Yoğunağaç Köyü ile ilgili Wikipedia Maddesinde ize Mazgirt İzollularının baskı ve cinayetlere maruz kaldıkları konusunu görebiliriz.


Diğer Yazılı Kaynaklarımdan bir kısmının resmi;
(Ben çalışmamı Bilgisayarla Copy Paste yöntemiyle yapmıyorm. Aşşağıdaki resimler Kitaplığımdaki Konu ve Bölge tarihi ile ilgili bazı Kitaplar.)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !